Zastrzeżenie

Niniejsze zastrzeżenie określa warunki dotyczące korzystania z tej strony internetowej. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na to zastrzeżenie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wspomniane zastrzeżenie, zalecamy opuszczenie tej strony lub zaprzestanie korzystania z niej. Firma Duynie zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z tej strony w dowolnym czasie. Takie zmienione warunki korzystania wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania.

Korzystanie z niniejszej strony podlega następującym warunkom:

1. Treści zamieszczone na tej stronie zostały zebrane z zachowaniem najwyższej staranności. Niniejsza strona internetowa jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Duynie nie gwarantuje poprawności, aktualności lub kompletności treści zamieszczonych na tej stronie. Nie udziela się żadnej gwarancji w odniesieniu do przydatności treści zamieszczonych na tej stronie, ani ciągłości jej działania.
 

2. Firma Duynie może wprowadzać (lub wprowadzała) modyfikacje w ramach niniejszej strony według własnego uznania, w dowolnym czasie, za uprzednim powiadomieniem lub bez takiego powiadomienia. Firma Duynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki wprowadzenia zmian lub zakończenia funkcjonowania niniejszej strony.

3. Firma Duynie nie ponosi odpowiedzialności za odsyłacze lub inne odniesienia do stron internetowych stron trzecich związanych ze szczególnym aspektem funkcjonowania tej strony.

4. Użytkownik może pobierać informacje lub inne materiały udostępniane w ramach tej strony wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie przypadki uszkodzenia systemu komputerowego lub utraty danych zaistniałe w związku z pobieraniem danych.

5. Firma Duynie jest właścicielem praw autorskich do treści, obrazów, projektu i oprogramowania wykorzystywanego w ramach tej strony. Nieautoryzowane lub niewłaściwe wykorzystanie tej strony lub zamieszczonych na niej treści może skutkować naruszeniem praw własności intelektualnej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie elementy wysłane za pośrednictwem tej strony.

6. Firma Duynie zastrzega sobie prawo do odmowy, zakazania lub ograniczenia dostępu dowolnej osoby do tej strony internetowej lub dowolnej jej części bez uprzedniego powiadomienia.

7. Korzystanie z tej strony podlega w możliwie najszerszym zakresie prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Odwiedzając niniejszą stronę użytkownik wyraża zgodę na to, aby w możliwie najszerszym zakresie dopuszczanym przez polskie prawo wszelkie spory związane bezpośrednio lub pośrednio z korzystaniem z niniejszej strony podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny we Wrocławiu.

8. Korzystając z niniejszej strony wszyscy użytkownicy zobowiązują się do zaakceptowania wszystkich powyższych informacji i przestrzegania wszystkich zasad określonych na tej stronie, jak również właściwych przepisów prawa. W przypadku naruszenia przepisów prawa przez użytkowników niniejszej strony, firma Duynie podejmie odpowiednie działania przewidziane w ramach prawa cywilnego i/lub karnego.


 

Korzystamy z plików cookie w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych, aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie naszej strony oraz zwiększyć jej przyjazność dla użytkownika. Polityka dotycząca plików cookie dostępna jest tutaj.