Ogólne Warunki Sprzedaży

PDF - Ogólne Warunki Sprzedaży

Artykuł 1 Zakres stosowania

1.1 Niniejsze warunku są stosowane przez spółkę Duynie sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000720169, zwanej w dalszej treści niniejszego dokumentu „Duynie”.

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich informacji handlowych dotyczących towarów sprzedawanych przez Duynie oraz do wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Klientem(ami) Duynie.

1.3 Niniejszym wyraźnie odrzuca się zastosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków (zakupu) stosowanych przez Klienta.

1.4 Wszelkie odstępstwa od niniejszych warunków wymagają pisemnego porozumienia.

1.5 W razie rozbieżności pomiędzy niniejszymi warunkami a warunkami szczegółowo uzgodnionymi w formie pisemnej, pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami będą miały postanowienia szczegółowo uzgodnione w formie pisemnej. Dla potrzeb niniejszych Warunków termin „w formie pisemnej” oznacza również sms, email, list lub faks.

Artykuł 2 Umowa

2.1 Wszelkie informacje handlowe dotyczące towarów sprzedawanych przez Duynie mogą być przekazywane przez Duynie ustnie, w tym podczas rozmowy telefonicznej, lub w formie pisemnej i nie będą stanowić wiążącej oferty, chyba że zostanie to uzgodnione inaczej w formie pisemnej. Stosunek umowny powstaje w momencie, kiedy Duynie przyjmuje zamówienie złożone przez Klienta. Klient będzie zobowiązany wszelkimi zamówieniami ustnymi złożonymi w Duynie. Potwierdzenie może zostać złożone przez Duynie ustnie lub w formie pisemnej. Niniejsze postanowienie nie będzie wpływać na prawo Duynie do udowodnienia nawiązania stosunku umownego za pomocą alternatywnych środków .

2.2 Wszystkie ceny są cenami netto (bez VAT) i nie obejmują kosztów dostawy i frachtu, chyba że zostanie to uzgodnione inaczej.

2.3 Produkty, składy produktów, zawartość masy suchej itp. przywołane w broszurach oraz innych materiałach pisemnych opublikowanych przez Duynie oraz dostępnych na stronie internetowej są przedstawiane jedynie orientacyjnie i na podstawie analiz fabrycznych. Podane wartości to średnie wartości w danych produktach. Produkty są produktami naturalnymi i w związku z tym możliwe są różnice w składzie chemicznym (wartościach) tych produktów. W konsekwencji nie można wywodzić jakichkolwiek praw na podstawie tych wartości. Ponadto żadne odstępstwa w górę lub w dół od wyżej wspomnianych wartości w produktach nie będą stanowiły podstawy do stwierdzenia naruszenia postanowień umownych lub niewłaściwego działania.

2.4 Duynie zastrzega sobie prawo żądania zabezpieczenia od Klienta przed oraz/lub po przyjęciu i wdrożeniu umowy.

Artykuł 3 Ceny i Stawki

3.1 O ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione inaczej, ceny towarów opierają się na cenniku Duynie obowiązującym w dniu dostawy towarów oraz zakładają dostawę zgodną z Incoterms (2010) na bazie DDP (Delivered Duty Paid) Polska, za cenę i przy dopłatach za odległość pokonaną do miejsca dostawy zgodnie z informacjami handlowymi lub cennikiem ważnym w dniu dostawy produktu.

3.2 Wprowadzenie oraz/lub podwyższenie ceł importowych, danin, podatku od towarów i usług (VAT) oraz/lub innych podatków od (dostawy) towarów oraz wszelkich surowców oraz/lub materiałów eksploatacyjnych lub jakiekolwiek inne podwyższenie kosztów, do jakiego dojdzie po zawarciu umowy, będzie przerzucone przez Duynie na Klienta.

3.3 Duynie określa ceny na podstawie jednostek wagi lub za pomocą zawartości suchej masy. O ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione inaczej, ceny podawane przez Duynie są wyrażone w PLN.

3.4 Jeśli cena została częściowo określona w oparciu o zawartość suchej masy, a Klient kwestionuje zawartość suchej masy w dostarczonym produkcie, zastrzeżenie takie należy sporządzić w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania deklaracji zawartości suchej masy. Po otrzymaniu noty z zastrzeżeniami Klienta Duynie dokona ponownego pomiaru zawartości suchej masy w próbce kontrolnej. W razie odchylenia zawartości suchej masy o ponad 1,0 procent zawartości suchej masy Duynie skoryguje fakturę.

3.5 W przypadku, jeśli cena zostanie obliczona na podstawie jednostki wagi i nic innego nie zostanie uzgodnione, ważenie będzie odbywać się na skalibrowanej wadze pomostowej wybranej przez Duynie. Odchylenia wagowe mniejsze niż 2% nie będą rozliczane. Duynie w pełni wykonało swoje zobowiązania, jeśli różnica między umownie uzgodnioną ilością a rzeczywiście dostarczoną ilością nie jest większa niż 10%. W przypadku, jeśli różnica jest większa niż 10%, różnica do odpowiedniego procentu włącznie jest korygowana zgodnie z uzgodnioną ceną za jednostkę wagi, podczas gdy różnica powyżej tych procentów będzie korygowana zgodnie z ceną dzienną za jednostkę wagi obowiązującą w danym dniu.

3.6 List przewozowy, dowód dostawy lub podobny dokument wydany w momencie dostawy będzie traktowany jako dokument prawidłowo określający ilość dostarczanego produktu, chyba że Klient zgłosi co do tego zastrzeżenia bezzwłocznie w momencie dostawy produktu i sporządzi odpowiednią notę na takim dokumencie.

3.7 Sporządzona wycena nie zobowiązuje Duynie do realizacji części umowy lub dostawy części produktów określonych w wycenie lub informacji handlowej za proporcjonalnie obliczoną część podanej ceny lub stawki.

Artykuł 4 Przekazanie Ryzyka

4.1 O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione inaczej, wszystkie dostawy będą odbywać się na bazie DDP zgodnie z warunkami Incoterm. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Klienta.

4.2 Klient będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za towary od momentu dostawy.

Artykuł 5 Dostawa

5.1 Wszystkie terminy dostawy są jedynie szacunkowe. Przekroczenie terminu dostawy z jakiegokolwiek powodu nie będzie upoważniało Klienta do zgłaszania roszczeń z tytułu niewykonania jakichkolwiek zobowiązań przyjętych przez Duynie, w tym prawa do rekompensaty.

5.2 Jeśli Klient nie jest w stanie odebrać ilości towarów zamówionych u Duynie lub Klient nie jest w stanie odebrać zamówionych produktów w uzgodnionym czasie, Duynie na prawo pobrać od Klienta dodatkową opłatę tytułem kosztów transportu i magazynowania bez dalszego zawiadamiania.

5.3 Kupujący nie będzie wymagać etykietowania oraz informacji określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 767/2009, Artykuł 15, lit. c), d), e) i g), oraz Artykuł 16, ust. 1, lit b). W związku z tym dane te nie muszą być podawane na dołączonym dokumencie administracyjnym.

Artykuł 6 Siła Wyższa

6.1 Siła wyższa w najszerszym znaczeniu tego słowa zwalnia Duynie z obowiązku realizacji dostawy w określonym okresie lub w określonym terminie oraz daje prawo, jeśli to konieczne, do zawieszenia danej umowy lub odstąpienia od niej w całości lub w części na podstawie zawiadomienia w formie pisemnej skierowanego do Klienta bez prawa Klienta do otrzymania rekompensaty.

6.2 Siła wyższa oznacza wszelkie okoliczności lub zdarzenia, których nie można przypisać Duynie, w wyniku których nie można w uzasadniony sposób oczekiwać, aby Duynie zrealizował swoje zobowiązania, w tym, w takim zakresie, w jakim nie zostało to jeszcze uwzględnione, niewystarczające zbiory, straty w plonach, awarie operacyjne, strajk lub przerwanie działalności operacyjnej z jakiegokolwiek powodu, pożar, strajk kolejowy, awarie pojazdów, problemu transportowe jakiegokolwiek rodzaju, które uniemożliwiają, utrudniają lub opóźniają transport do Duynie oraz/lub z Duynie do Klienta, brak, opóźniona lub późna dostawa od jednego lub kilku dostawców oraz warunki, jakie ogólnie przerywają zwykłą produkcję Duynie lub dostawę do Klienta. W celu uniknięcia wątpliwości Duynie również zwolniony z obowiązku dostawy, jeśli droga dostępowa do Klienta będzie w stanie uniemożliwiającym bezpieczny transport towarów.

6.3 Niewystarczające zbiory lub straty w plonach oznaczają całkowite lub częściowe straty zbiorów surowca oraz/lub materiałów eksploatacyjnych wymaganych przez Duynie, w wyniku czego Duynie nie może uzyskać surowców oraz/lub materiałów eksploatacyjnych, nie może ich uzyskać w odpowiednim czasie lub może je uzyskać, lecz jedynie po przyjęciu bardziej uciążliwych warunków.

6.4 Brak dostawy, opóźniona lub późna dostawa przez dostawcę wspomniane w Art. 6.2 dotyczą surowców oraz/lub materiałów eksploatacyjnych wymaganych przez Duynie, w wyniku czego Duynie nie może pozyskać wymaganych surowców oraz/lub materiałów eksploatacyjnych, nie może ich pozyskać na czas lub może je pozyskać, lecz jedynie po przyjęciu bardziej uciążliwych dla Duynie warunków.

6.5 W przypadku, jeśli okoliczności siły wyższej zaistnieją, kiedy umowa została już w części zrealizowana, a pozostała do wykonania część umowy zostanie opóźniona o ponad trzy miesiące w wyniku działania siły wyższej, Klient będzie zobowiązany do zatrzymania i zapłacenia za towary, które zostały już dostarczone.

6.6 W przypadku, jeśli w wyniku siły wyższej, dostawa będzie opóźniona o ponad trzy miesiące, zarówno Klient, jak i Duynie mają prawo do odstąpienia od umowy bez uszczerbku dla postanowień zawartych w Art. 6.4.

Artykuł 7 Zachowanie Tytułu

7.1 Wszelkie towary dostarczone do Klienta przez Duynie pozostaną własnością Duynie do momentu wykonania przez Klienta wszelkich zobowiązań wobec Duynie dotyczących jakichkolwiek bieżących, przeszłych lub przyszłych dostaw podobnego charaktery, dotyczących czynności, jakie zostały wykonane lub mają dopiero zostać wykonane przez Duynie, a także dotyczących innych roszczeń Duynie wobec Klienta. Do tego momentu będzie się uznawać, że Klient posiada towary w imieniu Duynie.

7.2 Do momentu całkowitego wykonania przez Klienta jego zobowiązań wobec Duynie Klient będzie miał prawo do przetwarzania towarów w takim zakresie, w jakim będzie się to odbywać w ramach jego zwykłej działalności gospodarczej.

7.3 Wszelkie towary oraz opakowania pochodzące od Duynie, które znajdują się w posiadaniu Klienta, będą zawsze traktowane w taki sam sposób, jak towary i opakowania wskazane na nieopłaconych fakturach w takim zakresie, w jakim ilość towarów w posiadaniu Klienta nie przekracza rodzaju i składu ilości określonych na nieopłaconych fakturach.

7.4 Na podstawie Art. 7.1 Duynie będzie mieć zawsze prawo do odebrania takich towarów bez konieczności złożenia uprzedniego zawiadomienia. W tym celu Klient udziela Duynie stosownej zgody obowiązującej teraz oraz w przyszłości, w tym prawo do uzyskania dostępu do miejsca, gdzie towary są przechowywane, a także do usunięcia ich z takiego miejsca.

Artykuł 8 Odbiór i Reklamacje

8.1 Klient jest zobowiązany do zapewnienia wystarczającej kontroli dostarczonych towarów oraz do zlecenia ich kontroli w momencie dostawy, a także, w każdym przypadku, przed ich obróbką i przetworzeniem, aby zapewnić, że odpowiadają one jakości oraz typowi uzgodnionym w umowie.

8.2 Wszystkie towary dostarczone przez Duynie są uznawane za odebrane przez Klienta, kiedy:

a. Duynie nie otrzyma pisemnej reklamacji od Klienta w czasie określonym w Art. 8.3 lub 8.4, w której konkretnie podano przyczyny, dla których towary nie zostały odebrane; lub

b. Klient wykorzysta dostarczone towary w swoim procesie produkcyjnym, przetworzy je w swoje produkty końcowe lub przepakuje je. Odbiór w znaczeniu określonym w niniejszym Art. 8 oznacza realizację przez Duynie obowiązków dotyczących dostawy towarów, które są przedmiotem odbioru.

8.3 Reklamacje dotyczące dostarczonej ilości towarów oraz innych wad widocznych w momencie dostawy muszą być zgłaszane do Duynie w formie pisemnej i bezzwłocznie umieszczone na towarzyszącej dokumentacji.

8.4 reklamacje dotyczące wad, które nie były widoczne w momencie dostawy, muszą być zgłoszone w formie pisemnej z podaniem wyraźnego opisu oraz w ciągu 24 godzin od odkrycia wary, lecz w każdym przypadku w rozsądnym czasie od dostawy danych towarów i przed wykorzystaniem dostarczonych towarów przez Klienta w jego procesie produkcyjnym, ich przetworzeniem na jego towary lub ich przepakowaniem.

8.5 W przypadku podpisania dokumentów bez zastrzeżeń lub w przypadku zgłoszenia reklamacji po upływie okresu określonego w Art. 8.4 Duynie nie będzie już zobowiązany do uwzględniania takich reklamacji.

8.6 Jeśli po dostawie zmieni się charakter oraz/lub skład towarów lub jeśli towary zostaną w całości lub w części uszkodzone, przepakowane lub jeśli upłynął okres trwałości lub jeśli towary nie były przechowywane zgodnie z zaleceniami, reklamacje nie będą uwzględniane.

8.7 Reklamacje będą uwzględniane pod warunkiem, że towary będą trzymane do dyspozycji Duynie lub zostaną zwrócone do Duynie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Duynie (patrz również Art. 10.1). 8.8 W przypadku, jeśli towary dostarczone przez Duynie będą wykorzystywane do celów innych niż normalne wykorzystanie, do którego zostały przeznaczone, reklamacje nie będą uwzględniane. Artykuł 9 Odpowiedzialność

9.1 Duynie będzie ponosić odpowiedzialność i będzie zobowiązany do naprawy szkód w przypadku zawinionego niewykonania umowy lub z jakiegokolwiek innego powodu jedynie wówczas, jeśli Klient stwierdzi, że Duynie nie wykonuje zobowiązań umownych lub jeśli obciąży Duynie odpowiedzialnością - natychmiast i w formie pisemnej zawierającej opis straty oraz dającą się przypisać winę w sposób możliwie jak najbardziej szczegółowy, oraz jeśli wyznaczy Duynie wystarczający czas na naprawę takiego wykonania zobowiązania, po upływie którego takie zobowiązanie nadal pozostanie niewykonane.

9.2 W żadnym przypadku Duynie nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, w tym szkody, które nie wynikają bezpośrednio z niewykonania zobowiązania, utratę wartości formy, stratę spowodowaną przerwaniem działalności gospodarczej, stratę wizerunkową, utratę zysków i utratę sprzedaży, utratę oszczędności, koszty ponownego zamówienia oraz rekompensaty (w tym grzywny i kary) płatne na rzecz osób trzecich, a także straty spowodowane opóźnieniami.

9.3 Całkowita odpowiedzialność Duynie będzie w każdym przypadku ograniczona do maksymalnej uzgodnionej ceny za dostawę.

9.4 Ograniczenia odpowiedzialności opisane w niniejszym artykule nie będą miały zastosowania w przypadku działania celowego lub rażącego zaniedbania po stronie zarządu Duynie.

9.5 Wszelkie zalecenia przekazywane przez Duynie oraz jego pracowników dotyczące użycia towarów, podawanych racji oraz harmonogramów karmienia są zawsze podawane zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami. Zalecenia te są zawsze przekazywane bez żadnego zobowiązania i Duynie nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za konsekwencje ich przestrzegania lub nieprzestrzegania.

9.6 Klient zabezpieczy Duynie przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich dotyczącymi rekompensaty szkód, za które Duynie nie jest odpowiedzialny lub nie byłby odpowiedzialny zgodnie z postanowieniami powyższych ustępów niniejszego artykułu.

Artykuł 10 Zwroty

10.1 Zwroty są dozwolone jedynie wówczas, jeśli Duynie wyraził na nie zgodę w formie pisemnej z wyprzedzeniem lub jeśli takie zwroty są realizowane przez Duynie lub w jego imieniu.

10.2 O ile nie zostało to uzgodnione inaczej, zwroty odbywają się na koszt i ryzyko Klienta. W przypadku, jeśli reklamacja zostanie uznana przez Duynie, Duynie zwróci Klientowi koszt zwrotu.

Artykuł 11 Opakowanie

11.1 Wszystkie opakowania przeznaczone do ponownego wykorzystania będą przekazywane Klientowi w formie użyczenia. Duynie obciąży Klienta dodatkową opłatą za opakowanie zgodnie ze szczegółami podanymi w wycenie.

11.2 O ile Klient nie wykaże tego inaczej w momencie dostawy, będzie się uznawać, że Klient otrzymał opakowanie w dobrym stanie. Duynie obciąży Klienta kosztami naprawy uszkodzonych opakowań. Klient zostanie również obciążony kosztami wynikającymi z utraty opakowań. Opakowanie zostanie uznane za utracone, jeśli Klient nie zwróci go w ciągu trzech miesięcy od dostawy.

11.3 Wszelkie opakowania przeznaczone do powtórnego wykorzystania pozostanie w każdym przypadku własnością Duynie; Klient nie może sprzedawać ich ani w inny sposób nimi dysponować.

11.4 Opakowania przeznaczone do ponownego wykorzystania zostanie przyjęte z powrotem za cenę, jaka została pobrana, w przypadku zwrotu bez uszkodzeń. Kompensata opłat za opakowanie, które zostało zwrócone będzie dopuszczalna jedynie po otrzymaniu noty uznaniowej wysłanej przez Duynie.

11.5 Wszystkie opakowania jednorazowe będą traktowane jako część dostarczonych towarów i nie będą przyjmowane z powrotem przez Duynie.

Artykuł 12 Płatność

12.1 Klient zapłaci Duynie uzgodnioną cenę/ceny oraz wszelkie inne koszty dostarczonych towarów. Faktury będą wysyłane do Klienta tak szybko, jak tylko będzie to możliwe po każdej dostawi i będą płatne w ciągu 14 dni od daty ich wystawienia. Duynie zastrzega prawo naliczania odsetek w wysokości 1% miesięczne za każdy miesiąc lub jego część, podczas którego dana faktura pozostaje niezapłacona po upływie terminu płatności określonego w wycenie, przy czym nie ma obowiązku przesyłania w związku z tym wezwania do zapłaty. Naliczanie odsetek rozpocznie się w pierwszym dniu kalendarzowym od upływu terminu płatności.

12.2 Duynie ma prawo żądać płatności w gotówce lub płatności zaliczkowej, jeśli uzna to za stosowne, a także zawiesić dalsze dostawy tak długo, jak długo nierozliczone pozostają płatności za poprzednie dostawy. Klient będzie zawsze zobowiązany do złożenia na pierwsze wezwanie takiego zabezpieczenia, jakie będzie uznane za konieczne przez Duynie, w odniesieniu do należnych płatności.

12.3 Płatności będą uznane za zrealizowane w momencie ich otrzymania przez Duynie.

12.4 W razie sporu dotyczącego części faktury ta część faktury, która nie jest kwestionowana, musi być zapłacona zgodnie z powyższymi postanowieniami.

12.5 W przypadku dostaw częściowych lub ratalnych niniejsze warunki obowiązują w stosunku do każdej dostawy częściowej lub każdej raty.

12.6 Duynie ma prawo odliczać swoje zobowiązania wobec Klienta od wszelkich zobowiązań Klienta wobec Duynie. Wszystkie koszty związane z windykacją należności, np. koszty pocztowe, telefoniczne, wewnętrzne koszty administracyjne, a także wszystkie koszty postępowania prawnego oraz koszty sądowe i pozasądowe koszty prawne, obejmujące również koszty nieoszacowane przez jakikolwiek organ sądowy, będą obciążały Klienta.

Artykuł 13 Odstąpienie od Umowy

13.1 w przypadku, jeśli Klient w jakikolwiek sposób naruszy swoje zobowiązania dotyczące odbioru zamówionych towarów lub zalega z płatnością przed ponad 5 dni od terminu wymagalności, Klient zaprzestanie działalności operacyjnej, Klient złoży wniosek o zawieszenie płatności, zostanie złożony wniosek wobec Klienta o zawieszenie płatności, Klient będzie znajdował się w stanie zawieszenia płatności, Klient złoży wniosek o upadłość, złożony zostanie wniosek o upadłość Klienta, Klient jest w stanie upadłości lub proponuje zawarcie ugody z wierzycielami lub zaistnieją jakiekolwiek inne podobne okoliczności, bez uszczerbku dla prawa dochodzenia roszczeń w związku z niewykonaniem zobowiązań oraz/lub innymi stratami Duynie będzie mieć prawo do odstąpienia w całości lub w części od umowy z Klientem oraz/lub dochodzenia rekompensaty bez podejmowania działań prawnych oraz bez żadnej rekompensaty należnej Klientowi oraz w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, dostawa do Klienta może zostać zawieszona w ciągu 5 dni od jej zawarcia, jeśli i w takim zakresie w jakim, jest to dozwolone przez prawo polskie w każdym indywidualnym przypadku.

13.2 W przypadku odstąpienia od umowy z powodu jednej lub kilku przyczyn określonych w poprzednim paragrafie, w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo polskie w każdym indywidualnym przypadku, wszelkie roszczenia, jakie Duynie ma wobec Klienta będą wymagalne natychmiast, pod warunkiem że nie zostały jeszcze zapłacone.

13.3 Jeśli pojawią się okoliczności dotyczące osób oraz/lub materiałów, jakie Duynie wykorzystuje, lub zazwyczaj wykorzystuje, do wykonania umowy, które mają taki charakter, że wykonanie umowy mogłoby być niemożliwe bądź stanie się drogie w sposób zaporowy lub nieproporcjonalny, przez co nie można w rozsądny sposób domagać się wykonania umowy, Duynie będzie mieć prawo do odstąpienia od umowy.

Artykuł 14 Poufność

14.1 Każda strona będzie traktowała wszelkie informacje otrzymane od drugiej strony, które są oznaczone jako poufne lub których poufny charakter można jest w rozsądny sposób ewidentny, jako informacje poufne (dalej „Informacje Poufne”). Informacje Poufne w każdym przypadku obejmują fakt istnienia, charakter oraz treść umowy, a także wszelkie inne informacje biznesowe Duynie.

14.2 Art. 14.1 nie dotyczy Informacji poufnych, które a) są już znane publicznie, b) zostały w niezależny sposób opracowane przez jedną stronę bez wykorzystywania Poufnych Informacji drugiej strony, c) zostały otrzymane od osoby trzeciej, która nie była zobowiązana do traktowania takich informacji jako poufnych, d) znajdowały się już w posiadaniu strony je otrzymującej bez żadnego zobowiązania do zachowania poufności. Art. 14.1 nie dotyczy również sytuacji, kiedy strona otrzymująca zostanie zobowiązana przez właściwy sąd lub organ władzy do ujawnienia takich informacji, w którym to przypadku strona otrzymująca bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie stronę przekazującą.

14.3 Informacje Poufne mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście umowy i mogą być kopiowane lub powielane jedynie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby strona otrzymująca wykonała swoje zobowiązania wynikających z umowy.

14.4 Każda strona będzie traktowała Informacje Poufne drugiej strony w taki sam sposób, w jaki traktuje swoje własne Informacje Poufne lub podobne dane, a także będzie zobowiązana przez cały czas podejmowała konieczne środki ostrożności w celu utrzymania poufnego charakteru takich Informacji Poufnych.

14.5 Zobowiązania określone w niniejszym artykule pozostaną w mocy przez 3 lata od momentu zakończenia umowy.

Artykuł 15 Prawa własności intelektualnej

15.1 Wszystkie prawa własności intelektualnej, które stanowią własność Duynie lub jego dostawcy(ów), pozostaną przez cały czas własnością Duynie lub, odpowiednio, jego dostawcy(ów). Klient w żaden sposób nie nabywa jakichkolwiek praw własności intelektualnej w odniesieniu do praw własności intelektualnej (stanowiących własność) Duynie lub jakichkolwiek informacji otrzymanych od Duynie w jakiejkolwiek formie.

15.2 Wszelkie dokumenty dostarczone przez Duynie, np.. sprawozdania, zalecenia, umowy, projekty, szkice, rysunki itp. są przeznaczone wyłącznie do użytku przez Klienta oraz w ramach projektu, dla którego zostały przeznaczone. Dokumenty te nie mogą być powielane, publikowane, edytowane ani przetwarzane, a także nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Duynie, chyba że charakter takiego dokumentu wskazuje, że jest inaczej.

15.3 Projekty, szkice, rysunki, próbki itp.. stworzone przez Duynie w kontekście umowy pozostaną własnością Duynie, bez względu na fakt, czy zostały one udostępnione Klientowi lub osobom trzecim, chyba że umowa wyraźnie stanowi inaczej.

15.4 Klient nie może zmieniać dostarczanych towarów w całości ani w części, a także dostarczać ich pod inną marką oraz/lub w innym opakowaniu, a także w jakikolwiek inny sposób usuwać lub zmieniać jakiekolwiek informacje o prawach autorskich, znakach towarowych, nazwach towarowych lub innych prawach własności intelektualnej lub przemysłowej Duynie, chyba że zostało to uzgodnione inaczej w formie pisemnej.

15.5 Klient nie może używać jakichkolwiek nazw, nazw handlowych, znaków handlowych, logo ani żadnych innych odniesień do Duynie w jakichkolwiek zewnętrznych informacjach dla pracy, materiałach reklamowych, materiałach informacyjnych lub innych bez zgody Duynie.

Artykuł 16 Spory oraz Prawo Właściwe

16.1 Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Duynie dotyczące niniejszych warunków ogólnych lub związanych z jakąkolwiek umową sprzedaży z Klientem(ami)Duynie będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby Duynie.

16.2 Bez uszczerbku dla Art. 16.1, Duynie oraz Klient mogą zawrzeć umową o przedkładaniu wszelkich sporów dotyczących niniejszych warunków ogólnych lub związanych z jakąkolwiek umową sprzedaży z Klientem(ami) Duynie do rozstrzygnięcia przez trybunał arbitrażowy Krajowej Izby Handlowej w Warszawie zgodnie z regulaminem trybunału arbitrażowego tej Izby.

16.3 Prawem właściwym dla całej komunikacji z Klientem(ami) Duynie oraz wszystkich umów sprzedaży, których stroną jest Duynie, jest prawo polskie. Wyraźnie wyłącza się właściwość Wiedeńskiej Konwencji o Sprzedaży (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów).

Artykuł 17 Postanowienia Końcowe

17.1 W odniesieniu do umowy każda strona jest traktowana jako niezależny wykonawca i żadna ze stron nie będzie miała prawa do reprezentowania drugiej strony ani podejmowania w jej imieniu wiążących zobowiązań. Żadne postanowienie umowy ani niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy tworzy i nie będzie tworzyć wspólnego przedsięwzięcia, spółki anu relacji agencyjnej pomiędzy stronami.

17.2 Język polski jest obowiązującym językiem niniejszych warunków.

17.3 W przypadku, jeśli jedno lub kilka postanowień niniejszych Warunków Ogólnych zostanie uznanych za nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych pozostaną w mocy. Duynie zastrzega sobie prawo zastąpienia takiego nieważnego postanowienia postanowieniem, które będzie ważne i jednocześnie będzie możliwie jak najbliższe takiemu zastępowanemu postanowieniu, biorąc pod uwagę cel i zamierzenia niniejszych Warunków Ogólnych.

17.4 Niniejsze Warunki mogą obowiązywać w stosunku do umów sprzedaży zawieranych z konsumentami w takim zakresie, w jakim nie naruszają praw konsumentów. We wszystkich innych kwestiachdotyczących umów sprzedaży z konsumentami obowiązują odpowiednie prawa polskiego.

Korzystamy z plików cookie w celach funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych, aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie naszej strony oraz zwiększyć jej przyjazność dla użytkownika. Polityka dotycząca plików cookie dostępna jest tutaj.